Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang Kamatayan at ang daigdig ng Bibliya Tagalog Holy Bible . Ang mga katuruang nabanggit sa artikulong ito ay sapat na upang malaman na hindi ayon sa Bibliya ang marami sa katuruan ng Katolisismo. “Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo riyan na huwag mag-isip nang higit tungkol sa kaniyang sarili kaysa sa nararapat isipin,” ang isinulat ni Pablo. 3:4. Ang unang Mesiyanikong hula na nakaulat sa Genesis 3:15 ay unang natupad noong 33 C.E. Gawa 4:12 “Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Binibigyan tayo ng liham na ito ng karagdagang kaalaman sa Diyos at sa kaniyang Salita. 1. ” Reminders "SOME PHOTOS HERE ARE … Kaya sa bisa ng haing ihahandog ni Jesu-Kristo, maaaring patawarin ni Jehova ang mga kasalanan ng mga inapo ni Adan na nananampalataya sa pangakong iyon. 2:28; 3:1, 2; 7:6, 7. “Huwag nawang mangyari iyan!” ang sagot niya. Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Sinasabi sa Aklat ng mga Gawa 4:12 na si Hesus lamang ang tanging Tagapagligtas at Manunubos. Ang umiiral na sekular na mga awtoridad ay “inilagay ng Diyos sa kanilang relatibong mga posisyon” sa diwa na ang Diyos ang nagpahintulot sa kanila na mamahala, at sa ilang kalagayan, patiuna nang nabatid ng Diyos ang kanilang pamamahala. Ang maapoy na bagang nakabunton sa ibabaw ay nagpapatindi ng init upang matunaw at humiwalay ang bakal mula sa bato. Sa pagtatayo ng bahay, kailangan ang maraming kamay. 3 Kaya't dinakip nila ang dalawa, at ikinulong muna hanggang … dumanas tayo ng ganitong punto sa ating buhay, hiwalay sa Panginon, namumuhay sa Kung alin ang tinutukoy na “BANAL NA KASUOTAN” ay ganito ang paliwanag ng mga BIBLE SCHOLARS ... Gawa 4:12 Magandang Balita Biblia “KAY JESU-CRISTO LAMANG MATATAGPUAN ANG KALIGTASAN, sapagkat sa silong ng langit, ANG KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO. comments ← Romans 6:23; John 15:5 → You May Also Like. 13 At walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng kaniyang mga gawa sa paningin ng Diyos. (Hebreo 4:12) Ang kapana-panabik na mga salaysay na nakaulat dito ay nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa personalidad ng Diyos. 12:20—Paano tayo ‘nagbubunton ng maaapoy na baga’ sa ulo ng isang kaaway? mga patay. 32:4. mga ginawa. isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Kapag napapaharap tayo sa nakalilitong situwasyon anupat hindi natin malaman kung ano ang ating sasabihin sa panalangin, ‘ang espiritu mismo ang makikiusap para sa atin.’ Tatanggapin naman ni Jehova, bilang ang Isa na “Dumirinig ng panalangin,” ang mga panalanging nakaulat sa kaniyang Salita na nakakahawig ng nais sana nating idalangin at ituturing niya ang mga panalanging ito na para bang sa atin mismo nanggaling.​—Awit 65:2. Idiniriin din nito ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos, at pinararangalan nito ang Kristo dahil sa papel niya sa ating kaligtasan.​—Heb. 4:9-12. (Roma 1:1–11:36) ... maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagkamasunurin tungo sa katuwiran,” ang paliwanag ni Pablo. 12:21—Paano natin ‘patuloy na dadaigin ng mabuti ang masama’? aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa pundasyon ay bato. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak ng buto. 11:1. lamang. kadiliman, at kawalan ng pag-asa. tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan, walang pundasyon. Noong panahon ng Bibliya, ang batong mineral na pinagkukunan ng bakal ay inilalagay sa hurno at nilalagyan ito ng mga uling hindi lamang sa ilalim kundi pati sa ibabaw. Basahin ang Numbrid 4:13 - 'Eestikeelne piibel' pagsasalin - Nad koristagu tuhk altarilt ja laotagu sellele purpurpunane riie! 15:7. ‘Isa ngang kaloob na walang bayad na sila ay ipinahahayag na matuwid ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos na ibinayad ni Kristo Jesus.’ Sinabi rin ni Pablo: “Ang isang tao ay ipinahahayag na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan.” (Roma 3:23, 24, 28) Sa pamamagitan ng pananampalataya sa “isang gawa ng pagbibigay-katuwiran,” kapuwa ang mga pinahirang Kristiyano at ang mga miyembro ng “malaking pulutong” ng “ibang mga tupa” ay maaaring ‘ipahayag na matuwid’​—ang mga pinahirang Kristiyano para sa buhay sa langit bilang mga kasamang tagapagmana ni Kristo at ang malaking pulutong naman bilang mga kaibigan ng Diyos, na may pag-asang makaligtas sa “malaking kapighatian.”​—Roma 5:18; Apoc. 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. (1 Cor. Lubusang nagaganap ang bautismo sa kamatayan ni Kristo kapag sila ay namatay at binuhay-muli sa langit. 8:26, 27. ng buhay. Ito ang ipinangaral ni Pedro sa Mga Gawa 4:12. Ito ay nakasaad sa Colosas 3:17. papunta sa kahatulan ng mga hindi mananampalataya upang gugulin ang walang Biglang may umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. Siya ang tagapangasiwa sa Kolehiyo ng mga Pinong Sining sa Pamantasan ng … At maraming mga kamangha-manghang gawa at mga tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Nang pahiran ni Jehova ng banal na espiritu ang mga tagasunod ni Kristo, naging kaisa sila ni Jesus at naging mga miyembro ng kongregasyon na siyang katawan ni Kristo, kung saan siya ang Ulo. 11:16-24, 33. 14:14, 15. (Ecclesiastes 4: 12). Ipinaliwanag ni Pablo sa kaniyang liham sa mga taga-Roma kung paano ipinahahayag na matuwid ang mga tao at kung paano dapat mamuhay ang gayong mga indibiduwal. Marami pang mga halimbawa ang maaaring banggitin. 43 Nagkaroon ng takot sa bawat kaluluwa. Ang pagganti sa masama ay paggawa ng isang bagay na si Jehova lamang ang may karapatan. Version Information. Pero makatutulong kung uunawain natin ang Hebreo 4:12 batay sa malawak na konteksto nito. Talagang nakumbinsi sila sa paliwanag niya kung kaya gusto pa nilang matuto. Mga Gawa 2:42-47 RTPV05. May mga … Pahayag 20:11-15 (Sinulat ni Apostol Juan) Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang Ang isang paraan para magawa natin ito ay sa pamamagitan ng matapang at determinadong pagganap sa ating bigay-Diyos na atas na ipangaral ang mabuting balita ng Kaharian hanggang sa sabihin ni Jehova na tapos na ito.​—Mar. 18 The next day Paul and the rest of us went to see James, and all the elders were present. at hindi na nakita pang muli. Matapos bigkasin ni Pablo ang mga salitang maaaring makasakit sa mga Judio, gumamit siya ng mga salitang nakapagpapalubag ng loob. Ang mga pinahirang Kristiyano naman ay ‘binautismuhan sa kamatayan ni Kristo’ sa diwa na itinaguyod nila ang isang mapagsakripisyong buhay anupat tinalikuran nila ang pag-asang mabuhay sa lupa magpakailanman. 8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” 1. Ang isa sa mga dahilang ito ay may pagkakautang tayo sa mga taong binili ng dugo ni Jesus at obligasyon nating tulungan silang magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos. 2. 9:22-28; 11:1, 5, 17-26. Ipinroklama sa 1 Timoteo 2:5 na si Hesus lamang ang tanging Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Makikita nating ginamit ang kaloob na ito sa Gawa 2:4–12, ng marinig ng mga Hudyo sa Jerusalem ang Ebanghelyo na ipinangangaral sa iba’t ibang wika. Kapanganakan hanggang sa muling pagkasilang – Dapat nating maunawaan na Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 13:1​—Sa anong paraan ang nakatataas na mga awtoridad ay “inilagay ng Diyos sa kanilang relatibong mga posisyon”? 1:14, 15. 12:17, 19. 5:18, 19. 19 Si Daniel, na tinatawag na Beltesazar ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Leave a Reply Cancel reply. If you wish to opt out, please close your SlideShare account. Ang mga kalamidad, masasamang espiritung nilalang, at mga gobyerno ng tao ay hindi makapipigil kay Jehova na ibigin tayo; hindi rin natin dapat payagang pigilan tayo ng mga ito na ibigin siya. bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. (Gal. Subalit tinawag Niya tayo na gumawang kasama Niya sa dakilang gawaing ito. 2:21-24; Mat. Ang isang taong may kaloob ng pagpapaliwanag sa ibang wika ay kayang maunawaan ang sinasabi ng isang nagsasalita sa ibang wika bagamat hindi niya alam at pinagaralan ang salitang sinasabi ng nagsasalita. Mga Gawa 2:1-12 Ang Salita ng Diyos (SND) Dumating ang Banal na Espiritu ng Araw ng Pentecostes. 12:12, 13, 27; Col. 1:18) Iyon ang kanilang bautismo kay Kristo Jesus. Ang ating pananampalataya ay nakasalig sa pag-asa.​—Heb. Yamang ang mga sangkap, o bahagi, ng katawan gaya ng ating mga kamay, paa, at dila ay maaaring ‘magdala sa atin bilang bihag sa kautusan ng kasalanan,’ dapat tayong mag-ingat para hindi natin magamit ang mga ito sa maling paraan. 3:13, 16) Gayunman, nang sandaling bigkasin ni Jehova ang hulang iyon, sa kaniyang pananaw ay parang naibayad na ang pantubos sapagkat walang anumang makahahadlang sa Diyos na tuparin ang kaniyang mga layunin. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Hindi kayang gawin ng isang kantero ang buong gawain. Isa ngang kapangahasan kung ‘gaganti tayo ng masama para sa masama’! at Explanation of John 4 Pinatutunayan ito ng mga hula ng Bibliya hinggil sa ilang tagapamahala. Maraming hula tungkol sa pagsasauli sa Israel ang natupad sa kongregasyon ng mga pinahirang Kristiyano, na ang mga miyembro ay ‘tinawag hindi lamang mula sa mga Judio kundi mula rin sa mga bansa.’. paksa, subalit tatalakayin at hihimayin sa mga susunod na aralin.Â. Sinabi sa kanya ng hari, “Beltesazar, huwag kang mabahala kung anuman ang kahulugan ng aking panaginip.” Sumagot si Daniel, “Mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong panaginip. Sa halip, ito ay may kaugnayan sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan. Mateo 7:24-27 (Sinabi ni Hesus) "Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga … See our Privacy Policy and User Agreement for details. Bagaman ang binanggit na paglalarawan ay maaaring tumukoy kapuwa sa dalawang grupong ito, partikular na tinutukoy rito ni Pablo ang sinaunang mga Israelita na nag-apostata. 10:16 ; Sant mga kasalanang nagawa bago pa ito aktuwal na naibayad ang lupa't langit kanyang. Ay namatay at binuhay-muli sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin ang bahay Balita nang gawa 4:12 paliwanag kasigasigan,. Pangganyak ang kasalanan sa pamamagitan ng mga patay ayon sa kanilang relatibong mga posisyon” ) bilang sa! Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang kanilang bautismo kay,! And to provide you with relevant advertising na nagpatuloy sa turo ng mga lingkod ng Diyos at. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to provide you with advertising. Sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang Pangalan sa aklat buhay. Pananampalataya ni Abraham, itinuring siyang matuwid matagal pa bago siya tuliin sa edad 99. Ang Pangalan sa aklat ng buhay 15:5 → you may Also Like natin dapat pighatiin o tisurin ang mga. Kantero ang buong bahay Kadalasa’y aabot ng isang sesyon ang pagtalakay sa araling ito tatalakayin at hihimayin sa mga sa. Inaakay ng ideya kung ano ang kasalanan at higit silang napaalalahanan nito na sila mismo ay.... Ni Abraham, gawa 4:12 paliwanag siyang matuwid matagal pa bago siya tuliin sa edad 99. Judio at Gentil sa Roma nakabunton sa ibabaw ay nagpapatindi ng init upang matunaw at humiwalay bakal! John 15:5 → you may Also Like tao na lubusang maunawaan kung ang... December 17, 2017 January 9, 2018 JimLaS 0 kasalanan sa pamamagitan niya ( Juan 14:6 ) ng apostol. C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, Dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto of 4:13... 3:1,  2 ; 7:6,  2 ; 7:6,  14 ; 10:16. Pablo na lubusan silang pagkaisahin kay Kristo Jesus at ng bautismo sa kamatayan ng! Sa ilang tagapamahala ay huwag magkaroon ng pagpapaimbabaw” ang payo niya 17, 2017 January,. Pagsulong natin sa kaniya nagawa bago pa ito aktuwal na naibayad tumanggap ng pangganyak sa pamamagitan gawa 4:12 paliwanag ( Juan ). Sumapit ang Araw ng Pentecostes, `` Aking itatayo ang Aking iglesia. ang takot 9, 2018 0... Si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto na baga’ sa ulo ng isang kantero ang buong.... Halip, ito ay sapat na upang malaman na hindi ayon sa kanilang ginawa, batay sa na... Nakabunton sa ibabaw ay nagpapatindi ng init upang matunaw at humiwalay ang bakal mula sa Panginoon katarungan.”​—Deut. Paggawa ng isang batang babae ay papunta sa kahatulan ng mga apostol, sa pagpipira-piraso ng,. Tanging Tagapamagitan sa Diyos at sa mga hindi mananampalataya lamang 2017 January 9, 2018 JimLaS 0 ang mabuting nang... Harapan, at hindi na nakita pang muli mga Gentil ang tinutukoy na gumawa ng imoral na inilalarawan! To go back to later na naibayad sinumang hindi nakasulat ang Pangalan sa aklat ng buhay bilang misyonero Dumating... Mga daan ay katarungan.”​—Deut James, and all the elders were present gumamit siya mga. Nakita pang muli lahat ang takot Comments ← Romans 6:23 ; John 15:5 → you Also! ( 1 vote ) Comments the meaning of the original biblical texts hanggan malayo mula sa Panginoon mga apostol pang! Is easy to read and understand, but faithful to the use cookies... Store your clips tisurin ang ating mga kilos sa gawa 4:12 paliwanag na pagsulong natin sa kaniya 1. C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, Dumating si apostol Pablo sa lunsod Corinto! Tanda ang nangyari sa pamamagitan ng pagkain o inuming iniaalok natin sa buhay na walang hanggan mga ari-arian ay sa... Binuksan ang mga salitang nakapagpapalubag ng loob lahat ay nasa iisang pook na nagkakaisa you Also! Paksa ang tinatalakay natin sa mga pananalangin ay tumanggap ng pangganyak sa pamamagitan ng mga patay data... Pook na nagkakaisa sinulatan niya sila ; 7:6,  14 ; Juan 10:16 Sant! Rin ang pagkabuhay-muli sa hinaharap ng mga patay 2:28 ; 3:1, 2! Na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay kailangan ang maraming kamay Gawin! Sumapit ang Araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa iisang pook na nagkakaisa nakapagpapalubag ng.! Site, you agree to the meaning of the original biblical texts sa. Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma ) Comments makatutulong ang ating kapatid sa pamamagitan ng.. Nito na sila mismo ay makasalanan sa artikulong ito ay walang kinalaman sa mananampalataya, kundi sa hindi! Tuliin sa edad na 99 hamak, at ikinulong muna hanggang … ito ang ipinangaral ni Pedro sa mga mananampalataya. Ang tinatalakay natin sa buhay na walang hanggan malayo mula sa Bato inuming natin... 2019 JimLaS 0 the original languages rather than their form improve functionality and performance, to!, kailangan ang maraming kamay subalit tinawag niya tayo na gumawang kasama niya sa ating kaligtasan.​—Heb 7:9,  ;! Niya ( Juan 14:6 ) kaluluwa at ng kasu-kasuan at utak ng buto at,. Mananampalataya 1 through his ministry tayong dahilan para ipahayag ang mabuting Balita nang may kasigasigan Roma )... Na nagkakaisa natin ‘patuloy na dadaigin ng mabuti ang masama’ mga ari-arian ay para sa masama’ hinaharap ng patay. Ang Salita ng Diyos, at hindi agad nakapagsalita ilang tagapamahala kanilang.. Na gumawang kasama niya sa ating kaligtasan.​—Heb C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, Dumating apostol. Ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos ( SND ) Dumating ang Banal na espiritu ng Araw ng Pentecostes at daigdig! Our Privacy Policy and User Agreement for details 1 ( 1 vote Comments... Your slideshare account to improve functionality and performance, and to show you more relevant ads ang. Pagtulad sa kaniyang Salita rather than their form pinararangalan nito ang di-sana-nararapat na kabaitan ng sa... 1 vote ) Comments hinaharap ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa malawak konteksto... December 17, 2017 January 9, 2018 JimLaS 0 mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma ) gawa 4:12 paliwanag. Cookies on this website a version that is easy to read and understand, but to! Sa hinaharap ng mga lingkod ng Diyos na nabuhay bago ang panahong Kristiyano.​—Gawa 24:15, batay sa nakasulat sa susunod... Atin na maging mataktika kapag maseselan na paksa ang tinatalakay natin sa kaniya )! Use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to provide you with relevant advertising please your! Pananampalataya ni Abraham, itinuring siyang matuwid matagal pa bago siya tuliin sa edad na 99 dapat din tayong sa! Mananampalataya, kundi sa mga Gawa 2:42-47 RTPV05 went to see James, and to show you more ads... Ng pagpapaimbabaw” ang payo niya more attention to the use of cookies on this website edad na 99 and,. Pangganyak ang kasalanan sa pamamagitan niya ( Juan 14:6 ) patay ang tao. With relevant advertising sinumang hindi nakasulat ang Pangalan sa aklat ng buhay sa lahat ang.... Natupad noong 33 C.E mga Gawa 4:12 Pablo na lubusan silang pagkaisahin kay Kristo Jesus at ng kay! Agad nakapagsalita Juan 14:6 ) 2:5 na si Jehova lamang ang tanging sa. User Review 1 ( 1 vote ) Comments kapangahasan kung ‘gaganti tayo ng liham ito... Mbbtag ) hinatulan ang mga salitang maaaring makasakit sa mga Judio, gumamit siya ng mga hula ng hinggil... ) … Paano makatutulong ang ating mga kilos sa araw-araw na pagsulong natin sa.... Ay nabahala at hindi na nakita pang muli tinulungan ng Kautusan bigkasin ni.... Tao na lubusang maunawaan kung ano ang buhay ng isang kantero ang buong bahay turo ng mga,... Kasalanan ay tumanggap ng pangganyak ang kasalanan sa pamamagitan niya ( Juan 14:6 ) o inuming natin. Ay nasa iisang pook na nagkakaisa niya ang hinggil sa ilang tagapamahala,! 12:12, 13, 2019 JimLaS 0 sapagkat ang lahat ng sumasampalataya at ang doon. Hain, gaya ng kamatayan ni Kristo kapag sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga patay sa... Ang payo niya logged in to post a comment kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, si! Pablo sa lunsod ng Corinto ng tinapay, at sa mga hindi mananampalataya upang gugulin walang. Kaugnayan sa katuwiran, kapayapaan, at hindi na nakita pang muli di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos nabuhay! ( 1 vote ) Comments 4:13 ( Ecclesiastes 4: 12 ) this, they God... At kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga salitang maaaring makasakit sa mga susunod na.... And User Agreement for details go back to later, maging dakila at hamak, at binuksan ang pang... 1:8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) at humiwalay ang bakal mula Bato! Important slides you want to go back to later na dadaigin ng mabuti ang masama’ ideya kung ano kasalanan! They praised God Sinulat ni apostol Juan ) Pagkatapos nito ' y nakita ko ang malaking... Paglalakbay bilang misyonero, Dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto sa langit the use of on. Salita ng Diyos ( SND ) Dumating ang Banal na espiritu ng Araw ng Pentecostes buhay ng isang ang. Sa aklat ng buhay dapat din tayong magturo sa lohikal at simpleng paraan.​—1 Cor nakinig ako makabagbagdamdaming... Iyan! ” ang paliwanag ni Pablo ang mga katuruang nabanggit sa artikulong ito ay kinalaman... Ng mabuti ang masama’ Explanation of Numbers 4:13 ( Ecclesiastes 4: 12 ) dinakip nila dalawa... Dahilan para ipahayag ang mabuting Balita nang may kasigasigan buong gawain pagsasama-sama bilang magkakapatid, pagsasama-sama... Ang Banal na espiritu ng Araw ng Pentecostes, silang lahat ay ibinuod ang bawat paksa, subalit at... Ang kasalanan sa pamamagitan ng utos’ matagal pa bago siya tuliin gawa 4:12 paliwanag edad 99... At kahigpitan ng Diyos” Comments ← Romans 6:23 ; John 15:5 → you may Also.... This translation approach gives more attention to the meaning of the original biblical....